logo

Reglement Pizza Hut Gouden Koersfiets

 

 

Artikel 1: Organisatie en prijzen

Pizza Belgium nv, hierna genoemd Pizza Hut, met maatschappelijke zetel te Borsbeeksebrug 34, bus 4, B-2600 Berchem en ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE 428.600.141 organiseert een wedstrijd op de website https://www.pizzahut.be met de bedoeling de producten van het Pizza Hut gamma onder de aandacht te brengen.

De verantwoordelijke publicatie is Bart Van Dyck, in hoedanigheid van E-Commerce Manager. De host van de website is het bedrijf COMBELL GROUP NV, waarvan de zetel zich bevindt te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België

 

De wedstrijd vangt aan op woensdag 03/07/2024 en loopt tot en met zondag 28/07/2024 In België met toekenning van volgende prijs:

  • 1 Pizza Hut gebrande koersfiets.
  • 5 gehandtekende shirts van Remco Evenepoel
  • 100 gele pizzasnijders

 

 

 

Artikel 2: Deelname

Deelname aan de wedstrijd kan mits het online bestellen op pizzahut.be, bij een online bestelling die minstens 1 Pizza Teriyaki Chicken of 1 Pizza Super Supremco bevat. Bij een bestelling die aan deze voorwaarde voldoet, dient de gebruiker een schifitingsvraag te beantwoorden. De deelnemer die na afloop het dichtst het juiste antwoord benadert, zal de prijs winnen.

 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men automatisch het volledige onderhavige wedstrijdreglement, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen die nodig zouden blijken, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Voor zover mogelijk zullen de deelnemers van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Deze wedstrijd is uitsluitend bestemd voor deelnemers die woonachtig zijn in België en die meerderjarig zijn. Aan winnaars die niet in België wonen of niet meerderjarig zijn, zal geen prijs worden toegekend. De deelname is op naam en de speler kan in geen geval voor rekening van andere deelnemers spelen. Het spel is niet beperkt tot één deelname per persoon en per gezin (zelfde naam, zelfde adres).

Het personeel van Pizza Belgium nv en derden die hebben geholpen bij de organisatie van deze wedstrijd mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

De firma behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemers verstrekte inlichtingen te controleren.

Elke vorm van fraude dienaangaande leidt tot uitsluiting van de deelnemer. Elke onvolledige of onleesbare deelname wordt als nietig beschouwd.

 

 

Artikel 3: Principe van het spel en aanduiden van de winnaars

Deelnemen aan dit spel kan enkel voor wie woonachtig is in België een bestelling plaatst die aan de voorwaarden voldoe, tussen dinsdag 03/07/2024 en zondag 28/07/2024. De bestelling en de geldige deelname aan de wedstrijd dient plaats te vinden op https://www.pizzahut.be. Iedereen op de website https://www.pizzahut.be voldoet aan de aankoopverplichting en dus mag deelnemen, dient op de website https://www.pizzahut.be het deelnameformulier in te vullen door alle gegevens in te vullen, het wedstrijdreglement te aanvaarden door ‘Ik ga akkoord met de wedstrijdvoorwaarden’ aan te vinken en de schiftingsvraag in te vullen. Het is noodzakelijk over een e-mailadres en een correct adres te beschikken om de deelname aan het spel te kunnen bevestigen. Alleen deze werkwijze wordt als geldig beschouwd om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen en voor de prijsuitreiking in aanmerking te kunnen komen. Antwoorden die via de post of enig ander communicatiemiddel worden toegestuurd, komen niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.

Met antwoorden waarvan de gegevens onjuist of onvolledig zijn of die na de uiterste voorziene datum worden ingediend, wordt geen rekening gehouden.

De deelnemers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak maken op een prijs.

 

De winnaar wordt bepaald op basis van de schiftingsvraag ‘hoeveel Teriyaki Chicken Pizza’s worden er tijdens de wedstrijdperiode (03/07/2024-28/07/2024) verkocht via pizzahut.be”.

 

De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd via mail of telefonisch gecontacteerd.

 

Indien blijkt dat er vals gespeeld werd, worden alle frauduleuze deelnames als nietig beschouwd; met frauduleuze deelnames wordt geen rekening gehouden. Dit heeft voor gevolg dat de prijzen die eventueel konden worden verkregen automatisch en van rechtswege worden geannuleerd.

 

 

Artikel 4: Wijziging of stopzetten van het spel

De organiserende firma behoudt zich de mogelijkheid voor onderhavig reglement indien nodig aan te passen, en dit op om het even welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting om die beslissing te motiveren en zonder dat haar verantwoordelijkheid daardoor in het gedrang komt.

 

 

Artikel 5: Bezwaren

De prijs van elke winnaar kan in geen geval worden omgeruild tegen het overeenkomstig bedrag in contant geld.

 

Op geen enkele manier kan er bezwaar worden ingevoerd over de invulling van de beslissende factor: correcte inschatting schiftingsvraag.

 

De winnaar gaat akkoord dat hij/zij in beeld gebracht mag worden door de aanwezige videoploeg. Deze beelden en geluiden mogen nadien gebruikt en verspreid worden voor commerciële doeleinden.

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd geven alle deelnemers en de personen aanwezig, hun toestemming om gefilmd, gefotografeerd en afgebeeld te worden. 

 

 

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

De aansprakelijkheid van de organiserende firma is strikt beperkt tot de aflevering van de effectief en op geldige wijze gewonnen prijzen. In dit geval een Pizza Hut gebrande koerstfiets. De organiserende firma garandeert de deelnemers een volstrekte onpartijdigheid met betrekking tot het spelverloop en garandeert een volstrekt gelijke behandeling van alle deelnemers.

De organiserende firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de toegang tot de website of van de toekenning van de prijzen.

De organiserende firma herinnert de deelnemers hierbij aan de kenmerken en beperkingen van het internet en wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen van de toegang tot dit netwerk via de sites ‘https://www.pizzahut.be’.

 

Meer in het bijzonder kan de organiserende firma in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële of immateriële schade aan de deelnemers, hun computeruitrusting en de gegevens die erop bewaard worden, noch voor de mogelijke gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. De organiserende firma kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien één of meerdere deelnemers zich niet op de website zouden kunnen aanmelden of niet aan het spel zouden kunnen deelnemen door een technisch defect of door eender welk ander probleem als gevolg van overbezetting van het netwerk.

 

 

Artikel 7: Bevoegde rechtbanken

De spelers zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken in het Brusselse arrondissement.

 

Artikel 8: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De informatie van de deelnemers wordt door het organiserende bedrijf geregistreerd en gebruikt om hun deelname aan de wedstrijd te memoriseren en de toekenning van prijzen mogelijk te maken. Ze kunnen ook gebruikt worden voor commerciële- en marketingdoeleinden.

 

De deelnemers kunnen, om legitieme redenen, zich verzetten tegen het feit dat hun persoonlijke gegevens die in het kader van dit spel werden meegedeeld, behandeld worden.

 

Deelnemers en winnaars machtigen de organiserende maatschappij om hun voor- en achternaam en hun afbeelding kosteloos te gebruiken voor de doeleinden van de communicatie rond het spel. Deze toestemming wordt verleend voor gebruik op alle communicatiemedia die verspreid zijn over het spel, voor een duur van 2 (twee) jaar na het begin van de wedstrijd en voor de hele wereld.

 

Alle deelnemers hebben recht op inzage, wijziging of rechtzetting van hun persoonlijke gegevens.

Het volstaat daarvoor een mail met een exacte omschrijving van de vraag te sturen naar  info@pizzabelgium.be.

 

Pizza Belgium nv doet er al het mogelijke aan om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Door op de knop “Bevestigen” te drukken om de persoonlijke gegevens te versturen, erkent de deelnemer echter dat het versturen van dergelijke gegevens via het internet nooit helemaal zonder risico is. Eventuele schade als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens van een deelnemer door derden kan Pizza Belgium nv nooit ten laste worden gelegd en kan in geen geval de verantwoordelijkheid van deze laatste in het gedrang brengen.

 

Artikel 9: Literaire en artistieke eigendomsrechten

Conform de wetgeving met betrekking tot de literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en voorstelling van dit spel in zijn geheel of van onderdelen daarvan ten strengste verboden. Het genoemde merk is een door zijn eigenaar gedeponeerd handelsmerk.